WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH ZAWIERAJĄCYCH INFORMACJE O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE
Wnioski o wydanie decyzji, wnioski o udzielenie wskazań lokalizacyjnych, wnioski o ustalenie programu dostosowawczego
Decyzje i postanowienia, wskazania lokalizacyjne
Projekty: polityk, strategii, planów lub programów
Polityka, strategia, plan lub program
Raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, analiza porealizacyjna, przegląd ekologiczny, raport o bezpieczeństwie, dokumentacja mierniczo-geologiczna zlikwidowanych zakładów górniczych, informacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, dokumenty sporządzane na potrzeby ewidencji odpadów
Prognozy oddziaływania na środowisko, dokumenty zawierające informacje o przedsięwzięciu podejmowanym poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, które może oddziaływać na środowisko na jej terytorium, opracowanie ekofizjograficzne, rejestr substancji niebezpiecznych, wyniki prac badawczych i studialnych z zakresu ochrony środowiska, rejestr poważnych awarii
Wykazy, zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska
Zgłoszenie instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, a których eksploatacja wymaga zgłoszenia
Inne dokumenty
Dokumenty wprowadzone zgodnie z nowym formatem (2011)
Fragment zakresu lub nazwy podmiotu